در تمامی مراحل انجام کار و در نهایت هماهنگی ،با تایید کامل بنده برای انجام بیشتر و بهتر کار بدون فوتن وقت تلاش کردند. بسیار سپاسگزارم